PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU STAŘA • Po příchodu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), bez předložení dokladu totožnosti nemůže být host ubytován. 

 • Ubytování probíhá od 14.00 do 17.00. V jinou dobu mohou být hosté ubytováni pouze po domluvě.


 • Cenu za ubytování platí host po příjezdu dle platného ceníku, po zaplacení obdrží klíč od pokoje a vchodu do penzionu.

 • Pokoje jsou vybaveny lůžkovinami, povlečením, ručníky a toaletním papírem - vše je zahrnuto v ceně za pobyt. Pokoje jsou uklízeny u týdenních pobytů uprostřed týdne, výměna ručníků 1 x týdně

 • Ve všech prostorách penzionu platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení spustí požární hlásič sirénu s následným bezdůvodným příjezdem hasičů. Dále není dovoleno přemisťování zařízení bez souhlasu vedení penzionu a jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

 • V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí předem objednanou ubytovací kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme storno poplatek ve výši rovnající se 100% ceny pobytu a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem telefonicky nebo písemně vyrozumí.

 • Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů.

 • Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v penzionu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení.

 • Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Hosté odpovídají za vlastní bezpečnost.

 • Penzion neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

 • V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.

 • Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit na recepci a uhradit.

 • Při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě do 11.00, není - li předem domluveno jinak a odevzdá klíč - při jeho ztrátě bude požadována úhrada 1000,- Kč. V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá a není přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dvou zástupců penzionu a uschovat, aby mohl být pokoj k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

 • Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení penzionu a uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu.

 • Přejeme Vám příjemný pobyt.